Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) stelt een kader vast waarbinnen de lidstaten de nodige maatregelen nemen om uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand te bereiken of behouden. Op die manier moeten de mariene ecosystemen uit heel Europa beschermd en eventueel hersteld worden. In België, is de BMM verantwoordelijk voor de monitoring van deze toestand.

Goede milieutoestand: “de milieutoestand van de mariene wateren wanneer deze tot ecologisch verscheidenen dynamische oceanen en zeeën leiden die schoon, gezond en gelet op hun intrinsieke omstandigheden productief zijn, en wanneer het gebruik van het mariene milieu op een duurzaam niveau is, aldus het potentieel voor gebruik en activiteiten door de huidige en toekomstige generaties veiligstellend”.

 

Toepassingsgebied in België: Belgisch Continentaal Plat

 

Eerste fase 2012-2016

In een eerste fase werd een beoordeling van de milieutoestand van de Belgische wateren opgesteld: wat is de actuele toestand en welke menselijke activiteiten beïnvloeden deze toestand? Ook werd de “goede milieutoestand” (GMT) van de mariene gebieden bepaald; dat is de toestand die we willen bereiken. Op basis van elf kwalitatief beschrijvende elementen of thema’s werden 50 milieudoelen bepaald die gehaald moeten worden om de goede milieutoestand te bereiken. De toestand wordt geëvalueerd aan de hand van verschillende monitoringsprogramma’s en indicatoren. Ten slotte werden verschillende maatregelen gedefinieerd met het oog op het bereiken van de GMT.

 

Thema’s:

  • Biodiversiteit, Voedselketens en Integriteit van de zeebodem
  • Door menselijke activiteiten geïntroduceerde niet-inheemse soorten
  • Commercieel geëxploiteerde soorten vis en schaal- en schelpdieren
  • Eutrofiëring
  • Hydrografische eigenschappen
  • Verontreining
  • Verontreinigingen in door de mens geconsumeerde vissoorten
  • Zwerfvuil op zee
  • Energie, waaronder onderwatergeluid.

 

Uitvoering:

 

Wettekst:

zeehonden