Toegang tot de gegevens

De belangrijkste doelstelling van Bebirds is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van kennis die leidt tot het behoud van de natuur en meer in het bijzonder tot dat van de vogels.

Het ter beschikking stellen van de gegevens vormt dus een belangrijk luik van het programma. In dit kader vind je elders op de website een toepassing waar je de terugmeldingen van geringde vogelse op kaart kunt bekijken. Aan de hand van dit onderdeel kan eenieder de verplaatsingen van in België of in het buitenland geringde vogels opvragen en op kaart bekijken. De geproduceerde kaarten kunnen vrij gebruikt worden mits vermelding van het website-adres en de datum waarop ze gedownload werden.

Ook de basisgegevens zijn beschikbaar voor studie- of beheertoepassingen. Er zijn twee categorieën: de ringgegevens sensu stricto (39 velden) en de terugmeldingen, die zowel de gegevens van het ringen als van het terugmelden omvatten (60 velden). Van de ringgegevens zijn er 13.000.000 geïnformatiseerd (december 2015). De gegevens tussen het begin van het ringwerk in België (1927) en de start van de systematische informatisering (1990) zijn slechts gedeeltelijk in de database ingevoerd. Dit betekent dat er nagenoeg 10.000.000 ringgegevens enkel op papier beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn zorgvuldig geklasseerd per ringtype en per ringnummer en zijn dus eveneens beschikbaar. Alle terugmeldingen daarentegen, zijn wél geïnformatiseerd vanaf 1927, hetgeen 770.000 records betekent verdeeld over 51 landen. Er dient nochtans te worden opgemerkt dat een deel van de hervangsten waar ringer en melder dezelfde zijn, op dit ogenblik slechts in papieren versie beschikbaar zijn. Deze gegevens worden verder prioritair ingevoerd telkens de tijd en de middelen dit toelaten.

Aanvragen voor toegang tot de gegevens kunnen hier gebeuren via een ad hoc procedure. De aanvrager wordt verzocht aan te geven in welk kader en met welke doelstellingen de gegevens opgevraagd worden. Het is bijzonder belangrijk om exact het type gegevens aan te geven waarvoor toegang gevraagd wordt (soort, periode, plaats, enz.).

De aanvraag wordt beoordeeld in functie van het profiel van de aanvrager, van het type gegevens en van de soort(en) die gevraagd wordt of worden. Voor aanvragen voor verwerking met een commercieel doel of waarvan de verwerking gebeurt in het kader van een betaalde opdracht, zullen kosten aangerekend worden.

Onderzoekers of overheden die tegelijkertijd ook toegang wensen tot terugmeldingen van vogels die in andere Europese landen werden geringd, kunnen ze zich rechtstreeks wenden tot EURING, de federatie van alle Europese Ringcentrales. EURING heeft een efficiënt eenheidsloket dat vermijdt dat de verschillende Ringcentrales elk afzonderlijk moeten aangeschreven worden.

vogel op weegschaal

vogel in hand