De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) stelt een kader vast waarbinnen de lidstaten de nodige maatregelen nemen om uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand te bereiken of behouden. Op die manier moeten de mariene ecosystemen uit heel Europa beschermd en eventueel hersteld worden.

DG Leefmilieu coördineert de uitvoering van de KRMS voor België. De wetenschappelijke dienst BMM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de monitoring en de beoordeling van de toestand. Dit proces gebeurt in samenwerking met verschillende partners.

Goede milieutoestand (GMT) : de milieutoestand van de mariene wateren wanneer deze tot ecologisch verscheidenen dynamische oceanen en zeeën leiden die schoon, gezond en gelet op hun intrinsieke omstandigheden productief zijn, en wanneer het gebruik van het mariene milieu op een duurzaam niveau is, aldus het potentieel voor gebruik en activiteiten door de huidige en toekomstige generaties veiligstellend”. 

Toepassingsgebied in België: het Belgisch deel van de Noordzee, dit omvat de territoriale wateren (de zogenaamde twaalfmijlszone) en de Exclusief Economische Zone. Het verste punt ervan reikt 87 km in zee.

Herziening 2018

In 2018 vond de eerste zesjaarlijkse herziening plaats van de initiële beoordeling, de omschrijving van goede milieutoestand & milieudoelen en de socio-econonmische analyse van de activiteiten op zee die in 2012 werden opgesteld. De resultaten van de openbare raadpleging zijn beschikbaar op de website van DG Leefmilieu.