Titel Link Description
Richtlijn 2008/56/EG https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:NL:PDF RICHTLIJN 2008/56/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie)
Besluit 2010/477/EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0477(01)&from=EN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 1 september 2010 tot vaststelling van criteria en methodologische standaarden
KB 23.06.2010 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010062305&table_name=wet 23 JUNI 2010. - Koninklijk besluit betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden
Richtlijn 2017/845/EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0845&qid=1548764992291&from=EN RICHTLIJN (EU) 2017/845 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de indicatieve lijsten van elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de voorbereiding van mariene strategieën
Besluit 2017/848/EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0848&qid=1548764992291&from=EN BESLUIT (EU) 2017/848 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2017 tot vaststelling van criteria en methodologische standaarden inzake de goede milieutoestand van mariene wateren en specificaties en gestandaardiseerde methoden voor monitoring en beoordeling, en tot intrekking van Besluit 2010/477/EU