Commerciële en industriële activiteiten

Projects » Wetgeving » Monitoring »


Op initiatief van de minister voor Noordzee werden op het Belgisch deel van de Noordzee 5 zones voorzien voor het uitvoeren van commerciële en industriële activiteiten (Marien Ruimtelijk Plan van 22 mei 2019).

Binnen deze zones wordt voorrang gegeven aan commerciële en industriële activiteiten. Andere activiteiten kunnen ook plaatsvinden, voor zover die de ingebruikname van de zones niet in het gedrang brengen.

Wetgeving

De procedure voor het bekomen van een machtiging en vergunning voor het uitvoeren van een activiteit in één van deze zones verloopt conform de wet ter bescherming van het mariene milieu(20 januari 1999) en twee koninklijke besluiten: het koninklijk besluit VEMA (7 september 2003) met de procedure voor de vergunning en machtiging van de activiteit en het koninklijk besluit MEB (9 september 2003) met de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling.

Commerciële en industriële activiteiten map nl

Naast de milieuvergunningsprocedure is er een procedure voor het toekennen van een gebruiksvergunning voor het voorgestelde projectgebied. Hiervoor dient men een aanvraag in te dienen bij de dienst Marien Milieu (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). De gebruiksvergunning wordt toegekend door de federale minister voor Noordzee (KB van 22 juli 2019).

Commerciële en industriële activiteiten met een potentiële impact op de natuurbeschermingsgebieden, zoals bepaald in artikel 7 van het MRP, en/of op soorten die onder Europese wetgeving beschermd zijn, kunnen slechts toegelaten worden mits het eveneens bekomen van een Natura 2000-toelating.

Monitoring

De monitoring van de effecten van de commerciële en industriële activiteiten wordt, zoals voorzien in de milieuvergunning, gecoördineerd door OD Natuur (KBIN).