Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn, stelt een kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater. Ze bepaalt dat de Europese wateren een goede toestand moeten bereiken in 2015 (en uiteindelijk verlengd tot 2021). De goede toestand omvat een goede chemische en ecologische toestand. De chemische toestand wordt geëvalueerd voor prioritaire stoffen en Schelde-specifieke stoffen. De ecologische status van een waterlichaam wordt bepaald op basis van de evaluatie van biologische kwaliteitselementen en ondersteunende fysisch-chemische en hydromorfologische kwaliteitselementen. Door elke lidstaat worden beheersplannen opgesteld voor elk stroomgebiedsdistrict gelegen op haar grondgebied. Bovendien moeten de verschillende beheersplannen afgestemd worden binnen een internationaal stroomgebiedsdistrict. In België is de BMM verantwoordelijk voor de monitoring van de toestand van de kustwateren voor de KRW.

 

Toepassingsgebied in België:

Belgische kustwateren: éénmijlszone en twaalfmijlszone voor de chemische toestand gelegen binnen het Internationale Stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

 

Eerste fase 2009-2015

In 2009 werd het eerste stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren opgesteld. Dit plan omvat de karakteristieken van het stroomgebied, een herziening van de impact van menselijke activiteiten op de status van wateren in het stroomgebied, een schatting van het effect van bestaande wet- en regelgeving, de resterende “gap” om de doelstellingen te halen en een set van maatregelen ontwikkeld om deze “gap” te vullen. Op het einde van deze eerste fase, werd een tweede beheersplan ontwikkeld dat in 2016 beoordeeld en later aangepast wordt. De Belgische kust behoort tot het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde waarvoor eveneens één overkoepelend beheersplan werd opgesteld gecoördineerd binnen de Internationale Scheldecommissie.

 

Wettekst:

Zonsondergang