Noodplanning

In totaal varen jaarlijks zo’n 150.000 schepen door de Belgische zeegebieden, die daarmee tot de meest intensief bevaren wateren ter wereld behoren. Ze bevatten twee grote scheepvaartroutes: het centrale verkeersscheidingsstelsel of Noordhinder TSS (Traffic separation scheme) dat de hoofdverbinding vormt tussen het Kanaal en de Straat van Dover en de grote Noordzeehavens, en de Westhinder TSS, die in nabije Franse wateren een aftakking vormt van het centrale verkeersscheidingsstelsel en daarna door de Belgische wateren in de richting van Zeebrugge en de Scheldehavens loopt. Daarnaast zijn er nog meerdere dwarse routes van en naar het Verenigd Koninkrijk en kustroutes. Alle schepen hebben olie als brandstof mee aan boord. Meer dan de helft van die schepen bestaat bovendien uit tankers, containerschepen en RoRo-schepen, die naast hun brandstof ook olie of andere schadelijke stoffen als lading vervoeren.

Het drukke scheepvaartverkeer in en rondom de Belgische zeegebieden zorgt voor een verhoogd risico op ongevallen, waarbij aanvaringen leiden tot het accidenteel vrijkomen van brandstof of schadelijke lading in zee. Het milieurisico van scheepvaartongevallen vloeit echter niet uitsluitend voort uit aanvaringen: in het verleden werd ook al accidentele milieuschade op zee vastgesteld na het kapseizen van een schip, door ladingverlies bij slecht weer (vb. containers of vaten), een brand of explosie, een bunkerincident, een technisch defect, of bij een stranding of berging van een schip.

 

shipping incidents pie chart
Herkomst van 35 gevallen van scheepvaartincidenten in en nabij de Belgische zeegebieden met (groot risico) op zeeverontreiniging door olie of andere schadelijke stoffen – periode 1987-2013.
Bron: BMM.

 

Ondanks de talrijke preventieve maatregelen die bij ons door de Vlaamse en federale instaties genomen werden in overleg met de deinsten van onze buurlanden, kunnen scheepsongevallen en accidentele zeeverontreiniging nooit helemaal worden vermeden. Om snel en efficiënt te kunnen optreden bij een noodsituatie op zee, werd in 2014 een nieuw ‘Algemeen Nood- en Interventieplan voor de Noordzee’ (ANIP Noordzee) opgesteld, dat het vroegere ‘Rampenplan Noordzee’ vervangt. Dit noodplan bevat een multidisciplinaire crisisbeheersstructuur, valt onder de algemene coördinatie van de Gouverneur van West-Vlaanderen en alle federale en Vlaamse overheidsinstanties met bevoegdheid op zee zijn er in vertegenwoordigd.

guillemot in oil

 

flinterstar pumping operations