BE-AWARE

Één van de belangrijkste recente activiteiten van het Bonn Akkoord, volgend op de Ministeriële Vergadering van Dublin (Ierland, 2010), was het uitvoeren van een regionale risico-analyse van de scheepvaart en offshore industrie op basis van een ‘tiered response’ strategie, ter evaluatie van de bestrijdingscapaciteit rond de Noordzee.

Deze omvangrijke risico-analyse studie werd uitgevoerd door het Bonn Akkoord Secretariaat en de Contracterende Partijen van het Bonn Akkoord in twee projectfases, BE-AWARE I en BE-AWARE II. Beide projecten werden uitgevoerd met co-financiering van de Europese Unie (DG ECHO).

Het BE-AWARE I project (2012-2014) had als belangrijkste doel om de scheepvaartdensiteiten en –routes, en de offshore olie-en gaswinningsactiviteiten in kaart te brengen, en het risico op en grootte van accidentele olieverontreinigingen in het ganse Noordzeegebied te bepalen, zowel voor het heden (referentiejaar 2011) als in de nabije toekomst (2020).

Het BE-AWARE II project (2013-2015) bouwde verder op de resultaten van het BE-AWARE I project en had als doel om algemene risicomanagementbesluiten per subregio van de Noordzee te formuleren. Om dit doel te bereiken, werden de in BE AWARE I geïdentificeerde olieverontreinigingsrisico’s gekoppeld aan oliedriftmodellen en gecombineerd met regio-wijde ecologische en socio-economische kwetsbaarheidskaarten, ter bepaling van het algemene risico op milieuschade door accidentele olievervuiling op de Noordzee. Vervolgens werd dit gekoppeld aan 10 scenario’s van beoogde risico-reducerende en bestrijdingsmaatregelen, op basis waarvan een reeks risicomanagementbesluiten werden geformuleerd.

De BMM-OD Natuur was betrokken in beide projecten. Tijdens BE-AWARE I ontwikkelde de BMM, in samenwerking met experten van andere Noordzeelanden, een regionale methodologie ter opstelling van kwetsbaarheidskaarten. In BE-AWARE II leverde de BMM een belangrijke bijdrage aan de aspecten van modellering van de hydrodynamiek in het ganse Noordzeegebied en ter validatie van de oliedriftmodellering.

Hoewel de BE-AWARE projecten vooral focusten op de risico’s op olievervuiling, werd binnen BE-AWARE I toch een kleine, kwalitatieve deelstudie uitgevoerd ter inschatting van de risico’s op accidentele zeeverontreiniging door andere schadelijke stoffen,de zogenaamde Hazardous Noxious Substances of HNS. Tijdens deze kleinere deelstudie werden enkele belangrijke hiaten in de kennis van HNS ontdekt, waar het Europese HNS-MS project (2015-2016), gecoördineerd door de BMM, deels een antwoord probeert op te bieden.

be-aware logo