Windparken in de Noordzee

Projects » Wetgeving » Monitoring »


Op initiatief van de minister voor Noordzee werd op het Belgisch deel van de Noordzee een zone van 238 km² afgebakend voor de productie van hernieuwbare energie (Marien Ruimtelijk Plan van maart 2014 FR, NL). In die zone zijn tegen 2020 399 windturbines gepland, goed voor een totale capaciteit van meer dan 2.200 MW. Uitgaande van een capaciteitsfactor van 40% voor de windparken kan gesteld worden dat windparken op zee tegen 2020 zouden instaan voor 10% van de elektriciteitsproductie in België, of een equivalent van bijna de helft van het elektriciteitsverbruik door gezinnen.

Wetgeving

De procedure voor het bekomen van een machtiging en vergunning voor het bouwen en exploiteren van een windpark verloopt conform de wet ter bescherming van het mariene milieu (20 januari 1999) en twee koninklijke besluiten: het koninklijk besluit VEMA (7 september 2003, gewijzigd op 26 december 2013) met de procedure voor de vergunning en machtiging van de activiteit en het koninklijk besluit MEB (9 september 2003, gewijzigd op 26 december 2013) met de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling.

De aanvrager moet een milieueffectenrapport (MER) indienen bij de Wetenschappelijke dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) van het KBIN. Dit rapport wordt voor consultatie aan het publiek voorgelegd. Indien zich grensoverschrijdende effecten zouden kunnen voordoen, wordt met de betrokken landen eveneens een consultatieronde georganiseerd. De BMM stelt een milieueffecten­beoordeling (MEB) op. Op basis van het MER, de MEB en de resultaten van de openbare consultatie, brengt de BMM een advies uit aan de minister bevoegd voor Noordzee over de aanvaardbaarheid van het project en over eventuele voorwaarden. De minister beslist dan over het al dan niet toekennen van de milieuvergunning en over de voorwaarden.

Naast de milieuvergunningsprocedure is er een procedure voor het toekennen van een domeinconcessie voor het voorgestelde projectgebied. Hiervoor dient men een aanvraag in te dienen bij de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, die de minister van Energie adviseert. De domeinconcessie wordt toegekend door de federale minister van Energie (koninklijk besluit van 20 december 2000, gewijzigd op 28 september 2008).

Aanvragen voor het leggen van kabels worden eveneens ingediend bij de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie. De procedure wordt beschreven in het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van kabels.

Projecten

windfarms map nl

In het Belgisch deel van de Noordzee zijn 9 projecten voor de bouw en de exploitatie van wind- en/of energieparken vergund.

Details en documenten

In 2008 bouwde C-Power in een eerste fase 6 turbines op gravitaire funderingen, en de eerste elektriciteit afkomstig van windturbines op zee werd begin 2009 op het Belgisch elektriciteitsnet geïnjecteerd. In een tweede fase werden nog 48 windturbines geïnstalleerd, deze keer op jacket funderingen. In september 2009 startte Belwind met de constructie van windturbines op de Bligh Bank, op een afstand van 46 km van Zeebrugge – op dat moment verder uit de kust dan om het even welk offshore windpark project ter wereld. Deze turbines, en alle later gebouwde turbines, hebben een monopaal fundering. Daarna werden de windparken Northwind (2014), Nobelwind (2017) en Rentel (2018) gerealiseerd. In 2019 werd het windpark Norther gebouwd en is de bouw van de windparken Seastar, Mermaid (samen Seamade) en Northwester 2 begonnen.

Overzicht van vergunde windparken

Projet Start constructie Aantal windturbines Totaal vermogen Gemiddelde afstand tot de kust
C-Power 2008 54 325 MW 27 km
Belwind
(incl. 1 Alstom Haliade van 6 MW)
2009 56 171 MW 46 km
Northwind 2013 72 216 MW 38 km
Nobelwind 2016 50 165 MW 46 km
Rentel 2017 42 294 MW 34 km
Norther 2018 44 370 MW 25 km
Seastar 2019 30 252 MW 38 km
Mermaid 2019 28 235,2 MW 53 km
Northwester 2 2019 23 219 MW 51 km

c-power wind farm

Monitoring

Er bestaat een uitgebreid programma voor het onderzoek van de effecten van de installatie van windturbines op het marien ecosysteem. Deze monitoring wordt, zoals voorzien in de milieuvergunning, gecoördineerd door OD Natuur (KBIN). Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met INBO, ILVO, de Sectie Mariene Biologie van de Universiteit Gent en INTEC.

De resultaten zijn beschikbaar :

Ook de geïntegreerde rapport over de impact van windmolenparken voor de kust is beschikbaar :

Daarnaast voerde Grontmij Vlaanderen een socio­landschappelijk onderzoek uit m.b.t. zeezicht, en in opdracht van de federale administratie heeft het consortium Kenter-Tractebel-Ecoast leidraaddocumenten ontwikkeld om de integratie van de klimaatverandering en de biodiversiteit in milieueffectenstudies te verbeteren :

  • Guidance klimaat (2017) FR, NL
  • Guidance biodiversiteit (2017) FR, NL

belwind wind farm

wind farm from rib